dav @dav Humain newsnet.fr hello world

पृथ्वीमा सबैलाई नमस्कार गर्नुहोस्